algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.           De ondernemer: Elise Zweers, eigenaar van Puur Elise. KvK 68861540.

2.           De deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Puur Elise een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.

3.           De overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de deelnemer ter zake van yoga.

4.           Yoga: een op lichamelijke en/of geestelijk gerichte activiteit gerichte dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende yoga, die tussen de ondernemer en de deelnemer worden gesloten.

2.           Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname aan de yogalessen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

3.           De algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

 

Artikel 3 Algemeen

1.           De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.

2.           Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een yogamat.

3.           Iedere deelnemer is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.

4.           De deelnemer is verantwoordelijk voor bewegen binnen de eigen grenzen.

5.           Iedere deelnemer dient zich te houden aan de huisregels. Roken is verboden.

6.           Bij binnenkomst in de yogaruimte dienen de schoenen te worden uitgedaan, persoonlijke spullen worden opgeborgen in de kluisjes en je mobiele telefoon zet je op stil.

7.           Roosterwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan Puur Elise.

8.           Puur Elise behoudt het recht om deelnemers hun deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

9.           Puur Elise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de yogaruimte.

10.         Puur Elise kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer in en om de yogaruimte van Puur Elise.

11.         Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.

 

Artikel 4. Strippenkaarten aanmelden en inschrijven/afmelden

1.           Na inschrijving als deelnemer ontvangt de deelnemer een inlogcode voor Momoyoga waarmee hij/zij een strippenkaart kan aanschaffen.

2.           De aanschaf en betaling van de strippenkaart vindt plaats in Momoyoga, de factuur volgt per mail.

3.           De deelnemer schrijft zich via Momoyoga zelf in en uit voor een les.

4.           De geldigheidsduur van de 10-lessen-strippenkaart is 5 maanden, gerekend vanaf de eerst gevolgde les. De geldigheid van de 5-lessen-strippenkaart is 3 maanden.

5.           Indien de deelnemer verhinderd is een les te volgen waarvoor hij/zij reeds is ingeschreven, dient hij/zij zich uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les af te melden middels Momoyoga.

6.           Bij niet tijdige afmelding van de deelnemer, wordt de les van de strippenkaart afgeboekt.

 

Artikel 5. Lessen tijdens vakanties en feestdagen

1.           Puur Elise hanteert tijdens schoolvakanties en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster. Echter, mochten er voor een les te weinig deelnemers zijn (minder dan 3) komt de les te vervallen. Wijzigingen zullen in dit geval uiterlijk een dag vooraf worden doorgegeven via Momoyoga en op de website.

 

Artikel 6. Betaling

1.           Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Puur Elise het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

2.           Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

Artikel 7. Overig

1.           Indien noodzakelijk kan Puur Elise de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.