algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. De ondernemer: Elise Zweers, eigenaar van Puur Elise. KvK 68861540.
2. De deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Puur Elise een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.
3. De overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de deelnemer ter zake van yoga.
4. Yoga: een op lichamelijke en/of geestelijk gerichte activiteit gerichte dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende yoga, die tussen de ondernemer en de deelnemer worden gesloten.
2. Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname aan de yogalessen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
3. De algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

Artikel 3 Algemeen
1. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.
2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een yogamat.
3. Iedere deelnemer is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.
4. De deelnemer is verantwoordelijk voor bewegen binnen de eigen grenzen.
5. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
6. Bij binnenkomst in de yogaruimte dienen de schoenen te worden uitgedaan.
7. Roosterwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan Puur Elise.
8. Puur Elise behoudt het recht om deelnemers hun deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
9. Puur Elise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de yogaruimte.
10. Puur Elise kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer in en om de yogaruimte van Puur Elise.
11. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 4.1. Abonnementen aanmelden en inschrijven/afmelden
1. De deelnemer met een maandabonnement neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd.
2. Na inschrijving als deelnemer ontvangt de deelnemer een inlogcode voor Momoyoga waarmee hij/zij zich eenvoudig kan in-en uitschrijven voor een les.
3. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.
4. Betaling vindt plaats door middel van een Ideal-betaallink van mollie payments of d.m.v. overboeking op NL 17 ABNA 0247 2791 53, t.n.v. Puur Elise.
5. Puur Elise stuurt een factuur naar het mailadres van de deelnemer.
6. De deelnemer schrijft zich in voor een vaste lesdag- en tijd indien de deelnemer dit wenst. Puur Elise reserveert een plek op de vaste lesdag- en tijd van de keuze van de deelnemer.
7. Indien de deelnemer verhinderd is een reguliere les te volgen, dient hij/zij zich uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les af te melden middels Momoyoga, whatts app 06-13662178 of mail (info@puurelise.com). Alleen bij tijdige afmelding kan de les worden ingehaald.
8. Het inhalen van de gemiste les kan binnen een periode van 12 weken. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere rooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
9. Het tussentijds wijzigen van de vaste lesdag- en tijd is mogelijk indien daarvoor de ruimte is.

Artikel 4.2. Abonnementen tijdelijke stop
1. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering. Bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen. Een contributiestop kan alleen worden doorgevoerd in overleg met en na goedkeuring van de administratie van Puur Elise. Zwangerschap is uiteraard een goede reden.
2. Voor een contributiestop geldt een opzegtermijn van minimaal een volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Dit houdt in dat een extra maand gefactureerd wordt bij een contributiestop. Wanneer het lidmaatschap weer wordt geactiveerd, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet worden gefactureerd.
3. Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden.
4. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet de deelnemer niet van betalingsverplichting na de contributiestopperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.
5. Tijdens een contributiestop vervallen rechten op het deelnemen en inhalen van lessen.

Artikel 4.3. Abonnementen beëindigen
1. Indien een deelnemer het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand, ingaande per 1e van de volgende maand. Uitgelegd: indien de opzegmail op 14 januari wordt verstuurd, zal de overeenkomst per 1 maart eindigen.
2. Opzegging dient altijd schriftelijk (per mail) te gebeuren aan info@puurelise.com of yoga@puurelise.com. Telefonisch of mondeling opzeggen is in geen enkel geval mogelijk.
3. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer de deelnemer het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk de gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.
4. Wanneer de deelnemer schriftelijk opzegt, ontvangt de deelnemer via mail bevestiging van uitschrijving. Als de deelnemer geen bevestiging van uitschrijving ontvangt dient de deelnemer zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
5. Wanneer achteraf blijkt dat zowel de deelnemer als de administratie van Puur Elise geen mail van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden aangetoond dat de deelnemer tijdig heeft opgezegd, wordt de deelnemer met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van Puur Elise.

Artikel 5. Strippenkaarten aanmelden en inschrijven/afmelden
1. Na inschrijving als deelnemer ontvangt de deelnemer een inlogcode voor Momoyoga waarmee hij/zij een strippenkaart kan aanschaffen.
2. De aanschaf en betaling van de strippenkaart vindt plaats in Momoyoga, de factuur volgt per mail.
3. De deelnemer schrijft zich via Momoyoga zelf in en uit voor een les.
4. De geldigheidsduur van de strippenkaart is 6 maanden, gerekend vanaf de eerst gevolgde les.
5. Indien de deelnemer verhinderd is een les te volgen waarvoor hij/zij reeds is ingeschreven, dient hij/zij zich uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les af te melden middels Momoyoga, whatsapp 06-13662178 of mail (info@puurelise.com).
6. Bij niet tijdige afmelding van de deelnemer, wordt de les van de strippenkaart afgeboekt.

Artikel 6. Lessen tijdens vakanties en feestdagen
1. Puur Elise hanteert tijdens schoolvakanties en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster. Echter, mochten er voor een les te weinig deelnemers zijn (minder dan 3) komt de les te vervallen. De deelnemers kunnen de les inhalen op een andere dag en tijd. Wijzigingen zullen in dit geval uiterlijk een dag vooraf worden doorgegeven via Momoyoga en op de website.
2. Puur Elise behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten. Indien dit een dag is waarop de deelnemer een les zou hebben, mag deze worden ingehaald binnen een periode van 4 weken.
3. De lessen die uitvallen tijdens de vakantie-sluiting van Puur Elise zullen niet worden gefactureerd.
4. Er bestaat een mogelijkheid tot het opnemen van een vakantie-stop tot max een kalendermaand. Dit dient tijdig te worden door gegeven.

Artikel 7. Betaling
1. Wanneer aan een betaling niet is voldaan, volgt er een herhaling van verzoek van betaling via de mail.
2. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Puur Elise het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
3. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden gewijzigd of verhoogd. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een deelnemer het met deze wijziging of verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor de deelnemer om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. De deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.
4. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 8. Overig
1. Indien noodzakelijk kan Puur Elise de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.